ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ (+30) 2310 244 977

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται στο χρήστη («Χρήστης») υπό τον όρο ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται σε αυτήν.

Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από το Χρήστη της Ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης έχει παραχωρήσει την άδειά του — σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) — για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία τηρούνται από την εταιρεία καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται κατωτέρω.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους ιστότοπους που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες Ambotis, ιδίως www.ambotis.com, www.ambotis.gr (συλλογικά "ιστοσελίδες Ambotis"). 

Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους Ambotis, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

1. ΓΕΝΙΚA

1.1. Η Ambotis διατηρεί την αναφερόμενη ιστοσελίδα με σκοπό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της παροχής πακέτων οργανωμένων ταξιδιών, κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων τουριστικών υπηρεσιών (αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσίες»). 

1.2. Η Ambotis διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί οποιαδήποτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Ambotis χωρίς προειδοποίηση. Οι ιστοσελίδες Ambotis είναι διαθέσιμες στο Χρήστη μόνο για προσωπική χρήση. 

1.3. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Ambotis μέσω αυτού.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

2.1. Εφόσον προβαίνετε σε οποιαδήποτε κράτηση του γραφείου μας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και είστε νομικά ικανός προς σύναψη της επιθυμούμενης σύμβασης, δεσμευόμενος από τους αναφερόμενους όρους και τις αναληφθείσες –εκ της επιλεχθείσας σύμβασης- υποχρεώσεις.

2.2. Απαγορεύεται στο Χρήστη να προβαίνει σε ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις και αντίστοιχα στη σύναψη συμβάσεων συνακόλουθα των ανωτέρω πρακτικών.

2.3. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων, αγοράς που ορίζονται στη παρούσα ή τους εκάστοτε προμηθευτές με τους οποίους ο Χρήστης επιλέγει να συναλλαχθεί, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών.

2.4. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

2.5. Η επίκληση της χρήσης της παρούσας από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ανίκανων και περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία), δια της χρήσης των στοιχείων του «εμφαινόμενου Χρήστη», ήτοι δηλαδή του προσώπου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται προς τον σκοπό κράτησης στην Ambotis  και σύναψης συμφωνίας με την Ambotis, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την ευθύνη αυτού από τις συναπτόμενες στο όνομά του συμβάσεις και εν γένει αναληφθείσες εκ των συναλλαγών υποχρεώσεων αυτού.

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

3.1. H Ambotis  δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας, συναλλαγές.

3.2. Η Ambotis, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Η Ambotis διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

5.1. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Ambotis και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

5.2. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της Ambotis, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

5.3. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

5.4. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

5.5. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ambotis και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της Ambotis ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της Ambotis ή του νόμιμου δικαιούχου τους.

5.6. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Η Ambotis στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας της δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων.

6.2. Ο αναφερόμενος στους παρόντες περιορισμός της ευθύνης της Ambotis ισχύει ακόμη και στη περίπτωση που υπάλληλος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο προστηθέν από την Ambotis  πρόσωπο είχε ενημερωθεί περί της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας.

6.3. Για τις απόψεις που εκφράζονται και τις πληροφορίες που δίνονται στα κείμενα αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι υπογράφοντες και δεν απηχούν κατ' ανάγκην απόψεις της Εταιρείας AMBOTIS. O Ιστοχώρος www.ambotis.gr και η εταιρεία Ambotis δεν παρέχoυν οποιαδήποτε εγγύηση, εκπεφρασμένη ή υπονοούμενη, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή τις πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών αυτών.

7. ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

7.1. Οι ιστοσελίδες της Ambotis ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους (links) σε ιστότοπους άλλων εταιρειών του ομίλου Ambotis ή άλλων παρόχων που τηρούνται από τρίτους. Η Ambotis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα των συνδέσμων ή του περιεχομένου των συνδεδεμένων και καταχωρημένων ιστότοπων που λειτουργούν από άλλους παρόχους. Η Ambotis δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Ambotis παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης ιστοσελίδας της, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η Ambotis εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε Χρήστη.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η Ambotis αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

9.1. Η Ambotis διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να αναθεωρεί, να περιορίσει ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που ορίζονται στη παρούσα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο χωρίς προειδοποίηση και με απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ambotis. Προς τον σκοπό έγκαιρης ενημέρωσης των συναλλασσόμενων μέσω της ιστοσελίδας Χρηστών της, η Ambotis θα προβαίνει εγκαίρως και ευθύς με την τροποποίηση των όρων στη δημοσίευση των νέων όρων και στην γνωστοποίηση της μεσολαβήσας τροποποίησης στη παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι καμία τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη συναφθείσα (προ της τροποποίησης των όρων) σύμβαση.

9.2. Η σύναψη σύμβασης και εν γένει η συναλλαγή με την Ambotis  τεκμαίρει αμάχητα την αποδοχή των Γενικών  Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.